SH帅帅🏠蕊蕊首次5↑

SH首开蕊蕊

网红短期兼职 硬5个

短期雪 皮肤雪白无纹身无不良嗜好

HOBBY钢琴、滑雪、话剧

Height净足/17001年

Weight体重/95

Bust胸国/C+

超瘦筷子腿纯天然

初到上海,请多关照,认准尾号

郑重承诺:照片均出自朋友圈日常,盗图必究